دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1390 (8)