دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار 1390 (7) 
3. بررسی تأثیر نوسانات نسبت جرمی بر ساختار شعلة نفوذی آرام

فرهاد فتحیه؛ علی خصوصی؛ محمد فرشچی؛ اکبر غفوریان مرشد