دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1389 (6)