دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1389 (5) 
2. مطالعه تجربی اثر مارپیچ در ناحیه گذار شعله به تراک

مسعود عیدی ‌عطارزاده؛ محمد فرشچی؛ کاوه قربانیان