دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار 1388 (3) 
6. اندازه ­گیری آزمایشگاهی تاثیر متغیرهای مختلف بر بهره تولید دوده­ صنعتی

کاظم بشیرنژاد؛ حمید ممهدی هروی؛ دانیال فلاح هروی؛ محمد مقیمان