دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 34، بهار 1400 
4. پیرولیز ضایعات لیگنوسلولزی گیاه نی (Arundo donax) در یک راکتور بستر ثابت تحت اتمسفر دی اکسیدکربن

صفحه 61-72

10.22034/jfnc.2021.273013.1267

مهرشاد نظرپور؛ علی اصغر تاتاری؛ حمیدرضا شفائی؛ احمد تقی زاده علی سرایی؛ محیا خلاقی


6. بررسی تبخیر اکسید کننده پاشش شده از انژکتور فشاری – پیچشی در محفظه احتراق در شرایط فشار پایین

صفحه 95-116

10.22034/jfnc.2021.250402.1248

محمدرضا مراد؛ روزبه خداوردیان؛ محمدرضا جهان نما؛ علیرضا رمضانی؛ آزاده کبریایی