دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار 1399 
2. گازسازی سوخت نفتی سنگین در یک گازساز جریان حامل

صفحه 18-35

حمیدرضا فرشی فصیح؛ حجت قاسمی؛ حسن کریمی مزرعه شاهی


3. بررسی اثرات زیست محیطی تولید بیواتانول از ضایعات سیب زمینی

صفحه 36-49

علی متولی؛ میلاد تیموری؛ برات قبادیان؛ غلامحسن نجفی


4. سنتز زئولیت مزو حفره Y با استفاده از پیروفیلایت به عنوان منبع Si و Al به منظور استفاده در فرآیند تولید بنزین و دیزل از روغن سنگین

صفحه 50-66

عرفان آقایی؛ میترا ابراهیمی نژاد؛ رضا خوشبین؛ رامین کریم زاده؛ سمیرا مریدی؛ حمیدرضا گودینی؛ الیور گورکه