دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1398 
3. بررسی تاثیر فرایند تولید بیواتانول بر برخی ویژگی‌های کیفی آن

صفحه 39-51

حسن صدرنیا؛ آذر خدابخشی کولایی؛ محمد طبسی زاده؛ برات قبادیان