ساخت و ارزیابی الکترود هیدروژن بر پایه نانو ذرات نیکل بر بستر گرافن در الکترولیز آب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی فیزیک، دانسکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

الکترولیز آب یکی از بهترین روش­ها برای تولید هیدروژن با خلوص بالاست. یافتن کاتالیست­ های ارزان با پایداری زیاد و فعالیت خوب به­ جای فلزات نجیب، به­ عنوان الکترود هیدروژن، موضوع بسیاری از تحقیقات دنیاست. لذا، در این پژوهش، با هدف ساخت یک الکترود کارا برای تولید هیدروژن، نانو­ذرات نیکل بر روی بستر گرافن رشد داده شده و روی فوم نیکل لایه­نشانی شده­اند. ساختار این نانو­ذرات به­ وسیله­ تکنیک­ های مختلفی ازجمله FT-IR، XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی رفتار الکتروشیمیایی نانو­ذرات ساخته ­شده از تکنیک ­های الکتروشیمیایی ولتامتری چرخه­ ای و ولتامتری روبش خطی بهره برده شده است. نتایج نشان می­دهد که فعالیت الکتروکاتالیستی نیکل با گذشت زمان بهبود می­ یابد، به­ گونه­ ای که پس از 500 پیمایش محدوده­ پتانسیل، Ni/rGO دارای بیش پتانسیل mV 281- در چگالی جریان mAcm-2 10 و شیب تافلی mVdec-1 126- است که این پارامترها پس از 5 پیمایش، به ­ترتیب، mV 303- و mV dec-1 149- هستند. برای مطالعه عملکرد این نانو­ذرات در فرایند تولید هیدروژن در شرایط واقعی، یک سل الکترولیزی غشایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این ارزیابی نشان می­دهد که Ni/rGO در چگالی جریانmAcm-2  200 دارای پتانسیل 9/1 ولت است که در مقایسه با فوم نیکل دارای عملکرد بهتری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. X. Xu, Y. Ge, M. Wang, Z. Zhang, P. Dong, R. Baines, M. Ye and J. Shen, “Cobalt-doped fese2-rgo as highly active and stable electrocatalysts for hydrogen evolution reactions ,” ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, 2016, pp. 18036-18042.
 2. L. Jin, C. Lv, J. Wang, H. Xia, Y. Zhao and Z. Huang, “Co9S8 nanotubes as an efficient catalyst for hydrogen evolution reaction in alkaline electrolyte,” Am. J. Anal. Chem., 7, 2016, pp. 210-218.
 3. S. Peng, N. Li, X. Han, W. Sun, M. Srinivasan, S. G. Mhaisalkar, F. Cheng, Q. Yan, J. Chen and S. Ramakrishna, “Cobalt sulfide nanosheet/graphene/carbon nanotube nanocomposites as flexible electrodes for hydrogen evolution,” Angew. Chem. Int. Ed., 53, 2014, pp. 12594-12599.
 4. M. Gong, D. Y. Wang, C. C. Chen, B. J. Hwang and H. Dai, “Highly active and stable hybrid catalyst of cobalt-doped FeS2 nanosheets–carbon nanotubes for hydrogen evolution reaction,” Nano Res. , 9, 2016, pp. 28-46.
 5. A. B. Laursen, K. R. Patraju, M. J. Whitaker, M. Retuerto, T. Sarkar, N. Yao, K. V. Ramanujachary, M. Greenblatt and G. C. Dismukes, “Nanocrystalline Ni 5 P 4: a hydrogen evolution electrocatalyst of exceptional efficiency in both alkaline and acidic media,” Energy Environ. Sci., 8, 2015, pp. 1027-1034.
 6. B. Cao, G. M. Veith, J. C. Neuefeind, R. R. Adzic and P. G. Khalifah, “Mixed close-packed cobalt molybdenum nitrides as non-noble metal electrocatalysts for the hydrogen evolution reaction,” J. Am. Chem. Soc., 135, 2013, pp. 19186-19192.
 7. S. Sarkar and S. Sampath, “PdPS and its reduced graphene oxide composite for efficient electrocatalytic hydrogen evolution,” Chem. Commun., 50, 2014, pp. 7359-7362.
 8. D. Chanda, J. Hnát, A. S. Dobrota, I. A. Pašti, M. Paidar and K. Bouzek , “The effect of surface modification by reduced graphene oxide on the electrocatalytic activity of nickel towards the hydrogen evolution reaction,” Physical Chemistry Chemical Physics, 17, No. 40, 2015, pp. 26864-26874.
 9. L. Wang, U. Stimming and M. Eikerling, “Kinetic model of hydrogen evolution at an array of Au-supported catalyst nanoparticles,” Electrocatalysis, 1, No. 1, 2010, pp. 60-71.
 10. M. Zhiani, F. Jalili, S. Kamali, “In situ cathode polarization measurement in alkaline anion exchange membrane water electrolyzer equipped with a PdNiFeCo/C-Ceria hydrogen evolution electrocatalyst,” International Journal of Hydrogen Energy, 42, No. 43, 2017, pp. 26563-26574.
 11. S. Kamali, Synthesis and evaluation of Non-precious catalysts based on nickel and its alloys on the graphene- hybrids, for Hydrogen evolution reaction in alkaline media, PhD Thesis, Department of chemistry, Isfahan University of technology, Isfahan, 2018. (In Persian) 
 12. M. Zhiani, and S. Kamali, “Preparation and evaluation of nickel nanoparticles supported on the polyvinylpyrrolidone-graphene composite as a durable electrocatalyst for HER in alkaline media,” Electrocatalysis, 7, No. 6, 2016, pp. 466-476.
 13. G. Liu, Y. Wang, F. Qiu, L. Li, L. Jiao and H. Yuan, “Synthesis of porous Ni@ rGO nanocomposite and its synergetic effect on hydrogen sorption properties of MgH 2,” Journal of Materials Chemistry, 22, No. 42, 2012, pp. 22542-22549.
 14. F. M. Sapountzi, J. M. Gracia, H. O. Fredriksson, and J. H. Niemantsverdriet, “ Electrocatalysts for the generation of hydrogen, oxygen and synthesis gas,” Progress in Energy and Combustion Science, 58, 2017, pp. 1-35.
 15. Liu, X., Liu, W., Ko, M., Park, M., Kim, M.G., Oh, P., Chae, S., Park, S., Casimir, A. and Wu, G., “Metal (Ni, Co)Metal Oxides/Graphene Nanocomposites as Multifunctional Electrocatalysts,” Advanced Functional Materials, 25, No. 36, 2015, pp. 5799-5808.
 16. W. Zhang, Y. Li, X. Zeng and S. Peng, “Synergetic effect of metal nickel and graphene as a cocatalyst for enhanced photocatalytic hydrogen evolution via dye sensitization,” Scientific Reports, Vol. 5, Article number 10589, 2015.
 17. S. Saha, K. Ojha, M. Sharma and A. K. Ganguli, “Ni 3 Co/G alloy as an earth-abundant robust and stable electrocatalyst for the hydrogen evolution reaction,” New Journal of Chemistry, 41, 2017, pp. 5916-5923.
 18. D. Aili, M. K. Hansen, R. F. Renzaho, Q. Li, E. Christensen, J. O. Jensen, and N. J. Bjerrum, “Heterogeneous anion conducting membranes based on linear and crosslinked KOH doped polybenzimidazole for alkaline water electrolysis,” J Membr Sci, 447, 2013, pp. 424-432.
 19. S. H. Ahn, B. S. Lee, I. Choi, S. J. Yoo, H. J. Kim, E. Cho, D. Henkensmeier, S. W. Nam, S. K. Kim and J. H. Jang, “Development of a membrane electrode assembly for alkaline water electrolysis by direct electrodeposition of nickel on carbon papers,” Applied Catalysis B: Environmental, 154, 2014, pp.197-205.
 20. X. Wu, and K. Scott, A Li-doped Co 3 O 4 oxygen evolution catalyst for non-precious metal alkaline anion exchange membrane water electrolysers,” International Journal of Hydrogen Energy, 38, No. 8, 2013, pp. 3123-3129.