بررسی تاثیر هندسه محفظه و مشخصات مخلوط ورودی بر پایداری احتراق در ابعاد میکرو و تأثیر آن­ها بر بازده تشعشعی محفظه میکرو

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مطالعه، به بررسی تأثیر وجود پله بر حد بیرون‌زدگی شعله و دمای دیواره خارجی محفظه احتراق، در ابعاد میکرو، پرداخته شده است. همچنین، تأثیر نسبت هم‌ارزی مخلوط ورودی و ضریب انتقال حرارت رسانشی محفظه احتراق بر بازده تشعشعی مطالعه شده است. تأثیر پله از دو دیدگاه مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول، تأثیر وجود پله، و در بخش دوم تأثیر اندازه پله و قطر محفظه مطالعه شده است. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که وجود پله بازه سرعت مخلوط ورودی برای بیرون‌زدگی شعله را وسیع‌تر می‌کند. همچنین، ارتفاع کمتر پله باعث افزایش دمای متوسط دیواره محفظه می‌شود. مطالعات درباره نقش قطر محفظه نشان داد که محفظه با قطر بیشتر دمای بیشتری برای دیواره خارجی محفظه حاصل می‌کند. بخش دیگر این مطالعه بیانگر اثر جنس محفظه و نسبت هم‌ارزی مخلوط ورودی بر بازده تشعشعی محفظه است. براساس نتایج این پژوهش، حداکثر بازده تشعشعی مخلوط هیدورژن و هوا در نسبت‌های هم‌ارزی رقیق حاصل می‌شود. همچنین، مطالعات نشان داد، جهت حصول حداکثر بازده تشعشعی،  ضریب انتقال حرارت رسانشی باید مقداری بهینه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها