مطالعه عددی اثر موج شوک برخوردی بر احتراق جت متقاطع هیدروژن در جریان مافوق صوت

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 دانشگاه امیر کبیر

چکیده

در این مطالعه، احتراق جت متقاطع سوخت در جریان مافوق صوت هوا به ­صورت عددی بررسی شده است. گاز تزریق شامل مخلوط پیش­ احتراق هوا و هیدروژن با نسبت هم ­ارزی 4/5 بوده است. میدان در دو حالت بدون شوک برخوردی و همراه با شوک مایل برخوردی تحلیل شده است. تحلیل به­ کمک نرم افزار اپن­ فوم و در میدان سه ­بعدی انجام شده است. از مدل اغتشاشی دومعادله‌ای SST-kw و مدل احتراقی PaSR استفاده شده است. هدف از مطالعه صورت گرفته بررسی اثر شوک مایل برخوردی بر پایداری شعله بوده است. در حالت عدم وجود شوک برخوردی، واکنش­ های احتراقی در میدان بسیار کند صورت می­ گیرد. در حالت وجود شوک مایل، واکنش­ های احتراق با سرعت بالاتری انجام می­ شود که این موضوع نشان­ دهنده پایداری شعله است. بررسی دقیق میدان نشان می­ دهد واکنش از امتداد لبه شکاف تزریق شروع شده و به­ سمت داخل میدان گسترش می­ یابد. نتایج حاصل با نتایج آزمایش­های تجربی سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها