بررسی تأثیر مکانیزم ‌شیمیایی در پیش‌بینی آلاینده NOxبا روش کاهش انتخابی غیرکاتالیستی

نویسندگان

تربیت مدرس

چکیده

کوره‌های صنعتی و نیروگاه‌ها، با مصرف قابل توجه سوخت‌های فسیلی، نقش عمده‌ای درتولید آلاینده­ های هوا دارند. اکسیدهای نیتروژن ازجمله این آلاینده‌هایند. در تحقیق حاضر، اثر مکانیزم‌های سینتیک شیمیایی مختلف در پیش‌بینی اکسیدهای نیتروژن  (NOx با روش کاهش انتخابی کاتالیستی در دودکش کوره‌های صنعتی و نیروگاه‌ها، به­ صورت عددی بررسی شده است. در این روش، آمونیاک در محدوده دمای بین 1150 تا 1350 کلوین به درون دودکش تزریق شده و با واکنش باNO ، گاز نیتروژن تشکیل می­ دهد. هندسه مورد استفاده برای مقایسه با کار تجربی، یک دودکش استوانه‌ای به طول پنج متر و قطر پنج سانتی‌متر، مطابق کار آزمایشگاهی استبرگ و همکاران، است. در کار حاضر، چهار مکانیزم شیمیایی‌ میلر، دوو، گلاربرگ و بروور بررسی شده است. با بررسی میزان کاهش آلایندگی NO، مشاهده شد که مکانیزم‌های سینتیک شیمیایی گلاربرگ و بروور نسبت به دو مکانیزم دیگر خطای کمتری دارند. سپس، توانایی مکانیزم‌های سینتیک در پیش‌بینی اثر مواد افزودنی (نیتروژن و هیدروژن) بررسی شد. همچنین، در ادامه پدیده لغزش آمونیاک، با استفاده از مکانیزم شیمیایی گلاربرگ، بررسی شده است. نتایج نشان داد پدیده لغزش آمونیاک، با افزایش دمای ورودی به دماهای بالاتر از 1250 کلوین، کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها