تاثیر نانوذرات اکسید منیزیم بر تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، تجزیه گرمایی نانوکامپوزیت‌های حاوی آمونیوم پرکلرات و نانوذرات اکسید منیزیم (MgO) تجاری بررسی شده است. مشخصات نانوذرات MgO با روش‌های مشخصه‌یابی XRD و TEM بررسی شده است، که این آنالیزها متوسط اندازه این نانوذرات را به ­ترتیب 24 و nm20 نشان می‌دهند. همچنین، تصویر آنالیز TEM نشان می‌دهد که نانوذرات MgO دارای شکل چندوجهی ­اند. به­ علاوه، خواص کاتالیزوری نانوذرات MgO بر تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات (AP) با آنالیزهای گرمایی DSC و TGA بررسی شده، که نتایج نشان می‌دهند دماهای تجزیه گرمایی AP در حضور 1، 2، 3 و 4 درصد وزنی از نانوذرات MgO به ­ترتیب 102/42، 110/52، 116/47 وC˚121/96 کاهش پیدا می‌کنند. همچنین، نتایج دلالت بر این دارند که گرمای تجزیه حاصل از AP در حضور 1، 2، 3 و 4 درصد وزنی از نانوذرات MgO به­ ترتیب 420/64، 637/18، 647/69 و J/g 821/33 افزایش پیدا می‌کنند. پارامترهای سینتیکی AP و AP حاوی کاتالیزورها با استفاده از روش برازش مدل ارزیابی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها