طراحی، شبیه ­سازی عددی و آزمایش یک انژکتور گریز از مرکز با ورودی­ های مماسی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله، روش طراحی و محاسبات یک انژکتور گریز از مرکز جریان مماسی با فرض یک سری معلومات ارائه شده است.این انژکتور براساس روش مذکور، به­ گونه­ای طراحی شده است که یک زاویه پاشش باز و ضخامت لایه خیلی کم  به ­دست می­ دهد که برای محدودیت طول محفظه­ مناسب بوده و پودرسازی ریزتری به­ دست می ­دهد. پدیده ایجاد و توسعه حفره هوا در جریان داخلی انژکتورهای گریز از مرکز پیچشی و شبیه‌سازی آن، به­ دلیل وجود دو جریان پیچشی آشفته در دو فاز مختلف که دارای سطح آزاد مشترک­ اند، پیچیده است. برای این انژکتور، تحلیل عددی جریان داخلی به­ منظور پیش ­بینی مشخصه­ های جریان خروجی انجام گرفته است تا اطمینان حاصل شود که حفره هوا به­ درستی در انژکتور شکل گرفته است و مشخصه­ های خروجی مورد نظر تامین شده است. این مشخصه­ ها شامل زاویه مخروط پاشش، ضخامت لایه سیال خروجی، توزیع سرعت خروجی، راندمان پرشدگی نازل تخلیه، الگوی پاشش و غیره است. برای حل جریان دوفازی و شبیه‌سازی جریان سطح آزاد بین دو فاز و تشکیل حفره هوا، روش حجم سیال استفاده شده و آشفتگی جریان نیز با استفاده از مدل k-e شبیه‌سازی می­ شود.  نتایج این بررسی­ ها در مقاله به تفصیل ارائه و بحث شده است.

کلیدواژه‌ها