اصلاح خواص ساختاری نانوکاتالیزور NiMo/Al2O3 با فسفر با به­ کارگیری روش تلقیح برای استفاده در فرایند گوگردزدایی تیوفن

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

در صنعت پالایش، گوگرد موجود در برش­ های نفتی طی فرآیندی موسوم به هیدرودی ­سولفوریزاسیون حذف می­ شود. کاتالیزور­های مرسوم در این فرایند، NiMo/Al2O3 و CoMo/Al2O3 هستند که نسبت به دیگر کاتالیزور­ها متداول­ترند.  به­ منظور افزایش فعالیت این کاتالیزور­ها و در نتیجه تولید سوخت با میزان گوگرد کمتر، تقویت­ کننده­ های ثانویه ازجمله فسفر به کاتالیزور افزوده می­ شود. برای نیل به این هدف، در این تحقیق، نانوکاتالیزور NiMoP/Al2O3 به روش تلقیح و با غلظت­ های متفاوتی از تقویت­ کننده فسفر برای حذف تیوفن (ترکیب گوگرددار) از خوراک حاوی دکان در فشار اتمسفری تهیه شد. نانوکاتالیزور­های تهیه­ شده توسط آنالیز­های XRDSEMFTIR  و BET تعیین مشخصات شدند. نتایج حاصل از انجام این  آنالیزها، بیانگر توزیع یکنواخت ذرات روی سطح پایه، تخریب آگلومره­ ها، افزایش توزیع و پراکندگی فاز فعال و کاهش تشکیل اسپینل نیکل در اثر افزودن میزان بهینه فسفر به کاتالیزور است. ارزیابی عملکرد این نانوکاتالیست نشان­ دهنده کاهش تیوفن از خوراک به مقدار کمتر از  ppm100 است که در صورت افزودن فسفر به میزان 1 درصد وزنی حاصل می­ شود. این نتایج  به­ دلیل قدرت اسیدی و خواص منحصر به­ فرد ساختاری نانوکاتالیزور حاوی تقویت­ کننده فسفر در مقابل کاتالیزور بدون فسفر است.

کلیدواژه‌ها