مدل­سازی سینیتیکی فرایند احیای اکسیدهای نیتروژن بدون کاتالیست به­ روش مکانیزم کاهش ­یافته با استفاده از عامل­ های احیای آمونیاک و اوره

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

از یک مدل کاملاً سینیتیکی با استفاده از روش احیای اکسیدهای نیتروژن بدون کاتالیست به ­منظور احیای NO خروجی از کوره ­ها و زباله ­سوزها استفاده شده است. از دو ماده آمونیاک و اوره به­ عنوان عوامل احیا برای روش احیای بدون کاتالیست بهره گرفته شده است. در روش مورد نظر از یک مکانیزم کاهش ­یافته استفاده شده و نتایج آن با نتایج ارائه­ شده در مطالعات تجربی و مدلسازی­ ها مقایسه شده است که تطابق قابل قبولی با این نتایج به­ دست می ­آید. پس از مقایسه نتایج فرآیند با استفاده از دو عامل کاهنده آمونیاک و اوره ملاحظه می­ شود که مقدار غلظت آمونیاک بهینه در شرایط دمایی پایین­ تری از اوره اتفاق می ­افتد و همچنین با مصرف مقدار کمتری آمونیاک نسبت به اوره بیشترین راندمان احیای NO از مقدار آن مربوط به اوره بیشتر است. همچنین، با داشتن شرایط یکسان برای آمونیاک و اوره، مشخص می ­شود که راندمان احیای NO براساس آمونیاک از راندمان احیا براساس اوره بیشتر است. اثر تخریبی افزایش دمای تزریق در آمونیاک بسیار بیشتر از اوره بوده، به­ طوری ­که با افزایش دما مقدار احیای NO به­ شدت کاهش می ­یابد. در حالی که افزایش دما در شرایط استفاده از اوره اثر تخریبی کمتری دارد.

کلیدواژه‌ها