تحلیل اگزرژی یک موتوردیزلی با استفاده از مدل احتراق چندمنطقه ای

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه صنعتی سهند

3 دانشگاه تبریز

چکیده

تحلیل اگزرژی اطلاعات سودمندی در راستای بهینه سازی سیستم ها فراهم می کند.در کار حاضر، ابتدا یک مدل احتراق چندمنطقه ای برای موتورهای دیزلی توسعه داده شده و سپس معادلات حاکم بر تحلیل اگزرژی به آن اعمال شده است. در مدل احتراق چندمنطقه ای از مفهوم تعادل شیمیایی براساس روش اولیکارا و برمن برای محاسبه غلظت گونه های تعادلی استفاده شده است. همچنین، در محاسبه اگزرژی شیمیایی مخلوط داخل سیلندر در هر لحظه از مفاهیم اگزرژی شیمیایی اکسیداسیونی، احیا و نفوذی بهره گرفته شده است. در این کار، تحلیل اگزرژی به سیکل بسته موتور دیزلی، یعنی از لحظه بسته شدن سوپاپ ورودی تا لحظه بازشدن سوپاپ خروجی، اعمال می شود. در ادامه جمله های مختلف اگزرژی به صورت جداگانه برحسب درجه میل لنگ محاسبه و تاثیر زمان پاشش سوخت بر جمله های مختلف اگزرژی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که با پیش انداختن زمان شروع پاشش، اگزرژی کار و اگزرژی حرارت اتلافی افزایش و بازگشت ناپذیری کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها