مطالعه­ تجربی پایداری شعله­ غیر پیش آمیخته و آشفته گاز طبیعی و پروپان در شرایط رقیق سازی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در پژوهش حاضر به مطالعه­ تجربی پایداری شعله­ غیر پیش آمیخته و آشفته پروپان و گاز طبیعی همراه با جریان اکسیدکننده هممحور پرداخته شده است. اثر سرعت جریان­های سوخت و اکسیدکننده و رقیق سازی جریان اکسیدکننده مطالعه شده و دو نوع حد پایداری مشاهده شده است. برخاستگی شعله از روی نازل سوخت اولین حد پایداری است. دومین حد، خاموشی قسمت آشفته شعله در نقطه گذار از جریان آرام به آشفته است.در طی انجام آزمایش­ها، جریان­های سوخت و اکسیدکننده در دمای محیط (25ºC) هستند. در طی فرایند رقیق سازی، اکسیدکننده اکسیژن با گازهای نیتروژن یا دی اکسیدکربن رقیق می­ شود و در سایر آزمایش­ها از هوای محیط به عنوان اکسیدکننده استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها