موضوعات = تحلیل شعله ها (پیش آمیخته و غیر پیش آمیخته)
تعداد مقالات: 4
4. مطالعه تجربی سرعت سوزش آرام مخلوط دو سوخت (گازطبیعی - بنزین) با هوا در محفظه حرارتی کروی با فشار اولیه بالا

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-134

ابراهیم عبدی اقدم؛ مهرداد سرابی؛ مجتبی مهربد خمیرانی