کلیدواژه‌ها = ساختار شعله
بررسی تأثیر نوسانات نسبت جرمی بر ساختار شعلة نفوذی آرام

دوره 4، شماره 1، فروردین 1390

فرهاد فتحیه؛ علی خصوصی؛ محمد فرشچی؛ اکبر غفوریان مرشد