کلیدواژه‌ها = نسبت هم‌ارزی
تعداد مقالات: 5
1. گازسازی سوخت نفتی سنگین در یک گازساز جریان حامل

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 18-35

حمیدرضا فرشی فصیح؛ حجت قاسمی؛ حسن کریمی مزرعه شاهی