نویسنده = غلامحسن نجفی
تعداد مقالات: 2
1. بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از روغن کلزای غیرخوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-13

سارا الماسی؛ غلامحسن نجفی؛ برات قبادیان


2. بهینه سازی فرآیند تولید بیوروانکار از بیودیزل کلزای غیرخوراکی به کمک روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

سارا الماسی؛ برات قبادیان؛ غلامحسن نجفی