نویسنده = رامین کریم زاده
تعداد مقالات: 12
2. سنتز زئولیت مزو حفره Y با استفاده از پیروفیلایت به عنوان منبع Si و Al به منظور استفاده در فرآیند تولید بنزین و دیزل از روغن سنگین

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 50-66

عرفان آقایی؛ میترا ابراهیمی نژاد؛ رضا خوشبین؛ رامین کریم زاده؛ سمیرا مریدی؛ حمیدرضا گودینی؛ الیور گورکه


8. گوگرد زدایی از سوخت دیزل مدل توسط جاذب‌های 𝛄Al2O3 و Ni/𝛄Al2O3 و بررسی هم دماهای جذب آن

دوره 10، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 51-64

محمدعلی عابدی؛ رامین کریم زاده؛ سعید عباسی زاده


11. مدلسازی ترمودینامیکی فرایند تولید بنزین از طریق واکنش شکست حرارتی هیدروکربن‌های سنگین

دوره 10، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 75-85

شیما اروجی؛ رضا خوشبین؛ رامین کریم زاده


12. آنالیز ترمودینامیکی شکست حرارتی اتان به منظور تولید اولفین های سبک

دوره 9، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 59-69

رضا خوشبین؛ رامین کریم زاده