نویسنده = رامین کریم زاده
تعداد مقالات: 7
3. گوگرد زدایی از سوخت دیزل مدل توسط جاذب‌های 𝛄Al2O3 و Ni/𝛄Al2O3 و بررسی هم دماهای جذب آن

دوره 10، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 51-64

محمدعلی عابدی؛ رامین کریم زاده؛ سعید عباسی زاده


6. مدلسازی ترمودینامیکی فرایند تولید بنزین از طریق واکنش شکست حرارتی هیدروکربن‌های سنگین

دوره 10، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 75-85

شیما اروجی؛ رضا خوشبین؛ رامین کریم زاده


7. آنالیز ترمودینامیکی شکست حرارتی اتان به منظور تولید اولفین های سبک

دوره 9، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 59-69

رضا خوشبین؛ رامین کریم زاده