نویسنده = ساسان اکبرپور
تعداد مقالات: 1
1. توسعه یک مدل کنترلی برای پیش بینی زمان احتراق در موتورهای HCCI

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

ساسان اکبرپور؛ رحیم خوشبختی سرای؛ مهدی میرزایی؛ وحید محمدی؛ قاسم سلیمانی