نویسنده = سیامک حسین پور
1. مطالعه عددی پایداری شعله احتراقی مخلوط پروپان-هوا در یک میکرو برنر با کانال واگرا

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 17-30

حمید رضا عسکری فرد جهرمی؛ سیامک حسین پور