نویسنده = سید عبدالمهدی هاشمی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی عددی اثر سطوح مختلف ناهمگنی بر طول شعله آشفته در محفظه احتراق

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 73-88

سیدمحمدمهدی ثابت؛ سید عبدالمهدی هاشمی


3. مطالعه عددی و تجربی مشعل ترکیبی متخلخل-شعله آزاد و مقایسه آن با مشعل متخلخل

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391

سید عبدالمهدی هاشمی؛ مجید نیکفر؛ مصطفی خسروی الحسینی


4. بررسی تجربی اثر ضخامت و تخلخل بر عملکرد مشعل تابشی متخلخل فلزی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388

سید عبدالمهدی هاشمی؛ حسین عطوف


5. بررسی اثر زنجیرهآغازی بر آغازش مستقیم تراک

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387

سید عبدالمهدی هاشمی؛ مسعود افرند