نویسنده = سید عبدالمهدی هاشمی
بررسی عددی اثر سطوح مختلف ناهمگنی بر طول شعله آشفته در محفظه احتراق

دوره 13، شماره 2، تیر 1399، صفحه 73-88

سیدمحمدمهدی ثابت؛ سید عبدالمهدی هاشمی


مطالعه عددی و تجربی مشعل ترکیبی متخلخل-شعله آزاد و مقایسه آن با مشعل متخلخل

دوره 5، شماره 2، تیر 1391

سید عبدالمهدی هاشمی؛ مجید نیکفر؛ مصطفی خسروی الحسینی


بررسی اثر زنجیرهآغازی بر آغازش مستقیم تراک

دوره 1، شماره 2، تیر 1387

سید عبدالمهدی هاشمی؛ مسعود افرند